REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.Tieto reklamačné podmienky obchodnej spoločnosti Hestia's hearth s. r. o., IČO: 55 414 966, DIČ: 2121990475, so sídlom Pod vinicami 9, 903 01 Senec, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v oddieli Sro vo vložke č. 169525/B (ďalej len "predávajúci") upravuje niektoré vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých na základe a v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len "kúpna zmluva") uzavretou medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.beewall.sk  (ďalej len "webová stránka").

2. Ustanovenia odlišné od reklamačného poriadku je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve (vrátane obchodných podmienok) majú prednosť pred ustanoveniami reklamačného poriadku.

3. Znenie reklamačných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia reklamačných podmienok.

4. Reklamačné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. (Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.)

6. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim.

7. Za vadu produktu sa nepovažuje, ak kvôli charakteru povrchu miesta určenia výrobku, ten nemôže spĺňať svoju funkciu. Ak výrobok odpadáva z miesta určenia (zrnitý, mastný, zaprášený povrch, atď.), reklamácia nie je opodstatnená. 

8. Kupujúci si uplatní reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním spolu s reklamovaným tovarom na adresu sídla predávajúceho: Hestia's hearth s. r. o., Pod vinicami 9, 90301 Senec.

9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

11. V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12. Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.

13. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, je možné riešiť dohodou alebo mimosúdnou cestou. 

14. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov alternatívneho riešenia sporu a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa postupu bližšie uvedeného v § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu o súdne riešenie sporu vzniknutého medzi predávajúcim a kupujúcim, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike s návrhom na riešenie sporu. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk) alebo kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť európsku platformu riešenia sporov on-line (RSO), ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15. Všetky oznámenia a ďalšie úkony, ktoré majú byť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne, alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany.

Senec 01.04.2023